ODBOR KONTROLY? – III. časť

NEDÁVNO SOM PÍSAL O AKOMSI ÚTVARE KONTROLY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, KTORÉ SI NA ZÁKLADE MOJICH AKTIVÍT ÚČELOVO PRIŠLO POSVIETIŤ NA ŠKOLU, KTORÚ RIADIM, KEĎŽE SA IM NEPODARILO ODVOLAŤ MA PROSTREDNÍCTVOM ŠTÁTNEJ SOCIALISTICKEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE. ROZHODOL SOM SA POSTUPNE ODHALIŤ PRAKTIKY TOHTO ÚTVARU KONTROLY, KTORÝ BY MAL RADŠEJ SKÚMAŤ EUROFONDY A VYDÁVANIE DOKTORÁTOV! ZVEREJŇUJEM VÁM UCELENÚ ČASŤ SVOJEJ SŤAŽNOSTI NA ÚRAD KONTROLY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, KTORÚ PREDLOŽÍM MINISTERKE ŠKOLSTVA. NAPRIEK VÁŽNYM ARGUMENTOM TENTO PODIVNÝ ÚTVAR NEAKCEPTOVAL NAŠE LOGICKÉ VYSVETLENIA. NO JA SA S TÝM NEMIENIM ZMIERIŤ A NENECHÁM SI SKÁKAŤ PO HLAVE ÚTVAROM, KTORÉHO ČINNOSŤ BY SA MALA ZAMERAŤ NA VäČSIE RYBY. AK BY AJ MINISTERKA ZAMIETLA SŤAŽNOSŤ, NEBUDEM VÁHAŤ OBRÁTIŤ SA NA SÚD. NEŽIJEME V SOCIALIZME, HOCI SI TO VEĽKÁ ČASŤ NAŠEJ VLÁDY A ÚRADNÍKOV MYSLÍ… ZDIEĽANIE AKO VŽDY POMOŽE. ČÍTAJÚ SI TO.
V zmysle zaslanej čiastkovej správy z vykonaného dohľadu v dňoch 18. 2. – 13. 3. 2019 Vám zasielam sťažnosť k stanovisku kontrolnej skupiny v týchto bodoch:
V časti 4 na str. 6 Preverenie opodstatnenosti námietok zo dňa 10. 4. 2019 sa nachádza komentár k výhradám, ktoré sme zaslali. Ide o integráciu žiaka S. B., ku ktorej sme predložili aktuálnu diagnostickú správu (11/2017), ktorá vznikla na podklade lekárskej správy a konštatuje, že žiak má hyperkinetickú poruchu správania (lekársky potvrdenú). Žiak mal na začiatku školského roka 2018/2019 teda platnú diagnostickú správu s jasným odporúčaním k integrácii od CPPPaP a zároveň aktuálnu lekársku správu s uvedenou diagnózou. Žiaka sme na základe Dodatku k správe z dňa 13. 11. 2017 prerokovali v pedagogickej rade dňa 24. 1. 2018 a integrovali sme ho, následne sme ho v septembri 2018 vykázali v štatistických výkazoch ako integrovaného, čo je zrejme pravý problém pre kontrolnú skupinu, t. j. že sme si neoprávnene odčerpali peniaze na preukázateľne zdravotne znevýhodneného. Napriek tomu, že sme presvedčení, že sme postupovali správne, tak sme odporučili rodičom rediagnostiku, ktorej termín nedokážeme ovplyvniť, keďže je to v kompetencii CPPPaP či príslušného pediatra/psychiatra. Vyšetrením už v 5/2018 nám centrum opäť potvrdilo pôvodnú diagnózu z dodatku ku správe 11/2017 (na základe ktorého sme žiaka vykázali ako integrovaného) a zároveň závery predchádzajúcich vyšetrení. Závažným dôvodom na začlenenie žiaka bol teda uvedený Dodatok. Vypracovanie dodatku je plne v kompetencii CPPPaP a škola je povinná na základe takejto správy konať. To, že v správe z roku 2015 nebola uvedená konkrétna diagnóza, nie je chybou školy a nie je ani dôvodom skúmať, prečo v Dodatku túto diagnózu uviedli. Škola nemá oprávnenie skúmať diagnostické správy CPPPaP. Pokojne sa mohlo stať, že správu vypracovali na základe nového psychiatrického vyšetrenia, čo opäť škola nemá oprávnenie zisťovať. Správnosť nášho postupu nám potvrdila aj PhDr. M. F., riaditeľka CPPPaP, Bratislava 5. Svojím odmietnutím našich námietok kontrolná skupina spochybňuje rozhodnutie nám nadriadeného diagnostického centra a navádza nás na porušenie zákona, a to ignorovaním odporúčania zaradiť žiaka a venovať mu odbornú intervenciu s prísunom zvýšeného normatívu. Okrem toho, nezaradenie žiaka a ignorovanie odporúčaní psychologicko-pedagogického centra zaradiť žiaka by mohlo dôjsť k podnetu inšpekcii zo strany zákonného zástupcu žiaka, ktorý oprávnene trval na integrácii. Podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR má prednosť pred zákonmi. Škola na základe tohto dohovoru je povinná zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a musia vynaložiť snahu kompenzovať potreby žiaka s diagnózou.
Žiadam o dôkladné prešetrenie preverenia opodstatnenosti našich námietok kontrolnou skupinou.
V časti 7 na str. 6 Preverenie opodstatnenosti námietok zo dňa 10. 4. 2019 sa nachádza komentár k výhradám, ktoré sme zaslali v súvislosti s možnosťou riaditeľa školy znížiť kvalifikačnú požiadavku na tretinu, čo umožňuje zákon 317/2009. Okrem iného sa v ňom píše, že riaditeľ môže znížiť kvalifikačnú požiadavku vyučujúceho „ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov“. Kontrolná skupina uvádza, že pani učiteľka A. T., ktorá má v aprobácii telesnú výchovu a brannú výchovu vyučuje telesnú výchovu v rozsahu 11 hodín, čo nie je síce polovica kvalifikačnej požiadavky, ale tretina, ktorú zákon umožňuje. Telesnú a športovú výchovu u nás vyučuje aj pán učiteľ D. Š., ktorý je zaradený ako kvalifikovaný učiteľ slovenského jazyka a literatúry. Kontrolná skupina konštatuje, že má tento vyučujúci dokonca nadčas, teda dali by sa 2 hodiny telesnej a športovej výchovy priradiť vyučujúcej A. T., aby napĺňala zákonom umožnenú polovičnú kvalifikačnú požiadavku. Okrem toho kontrolná skupina neoprávnene dopĺňa dikciu zákona o konštatovanie, že sa kvalifikačná požiadavka dá znížiť o tretinu „v prípade malotriednych škôl, škôl bez paralelných tried, začínajúcich škôl alebo škôl, ktoré postupne prechádzajú na nový vzdelávací program“. Takýto doplnok legislatíva neobsahuje! Na okraj, naša škola nemá vo všetkých triedach paralelné triedy, preto kontrolnou skupinou doplnenú požiadavku sčasti napĺňa, riaditeľ teda môže využiť klauzulu o tretinovej kvalifikačnej požiadavke. Širšie vysvetlenie, ktoré sme uviedli v pripomienkach k správe zo dňa 10. 4. 2019, je však takéto: Na prvom mieste chcem zdôrazniť, že sme menšia škola, že máme obmedzené priestory na vyučovanie, keďže sa o ne (najmä o telocvičňu) delíme so strednou školou, ktorá je v podnájme, a v neposlednom rade vďaka politike vlády a ministerstva školstva je dlhodobý nezáujem pracovať ako učiteľ. Najmä v Bratislave a v oblasti prírodovedných či IKT predmetov. Spomínaná učiteľka A. T. vyučuje fyziku vo všetkých triedach 2. stupňa. Okrem toho v rámci telocviku spájame rôzne ročníky a zároveň sa žiaci delia na skupiny. Ak by ona sama mala učiť všetky skupiny telesnej a športovej výchovy, museli by byť minimálne tri razy do týždňa nulté a siedme hodiny, čo z prevádzkových a psychohygienických dôvodov nie je možné. Ak by som vyučujúcemu slovenčiny, ktorý učí aj telesnú a športovú výchovu, vzal 2 hodiny telesnej výchovy, nemal by plný úväzok a nesúhlasil by s nižším úväzkom, rozumej s nižším platom, ktorý je i tak v slovenskom školstve biedny. Z dôvodu, že sa venuje športu a trénovaniu som práve jemu dal hodiny telocviku.
Okrem toho škola potrebuje učiteľov na plný úväzok, aby mohli plnohodnotne pracovať a spracúvať pribúdajúce hyperbyrokratické povinnosti školy. Od polúväzkára sa nedá požadovať plný záber pedagogických prác. Kontrolná skupina totiž konštatovala pri zamestnankyni D. V. K., že „zamestnávateľ mal predpokladať, že jedným predmetom nevie naplniť kvalifikačnú požiadavku (…), preto pracovný úväzok tohto učiteľa mal byť dojednaný na kratší pracovný čas“. Pani učiteľka má jednoodborovú geografiu. Opäť upozorňujem na znenie citovaného zákona: „ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov“, vtedy je možné znížiť kvalifikačnú požiadavku aj na tretinu. Splnili som to. Hľadali sme učiteľa informatiky na tých niekoľko hodín, no nikto s požiadavkou nižšieho úväzku sa nenašiel. Pani učiteľka D. V. K. bola ochotná odučiť informatiku, tak som jej ju v núdzi zveril učiť. Zároveň som potreboval triedneho učiteľa na plný úväzok, preto som jej dal ešte 6 hodín biológie, keďže sa pripravuje na štátnu skúšku z nej. Avšak tretinu úväzku učila kvalifikovane. Ak by som prijal 2 učiteľov na znížený úväzok, pokojne môžu odmietnuť niektoré práce, no zároveň nemôžu vykonávať triednictvo, keďže triedny učiteľ musí byť k dispozícii plný pracovný čas celý týždeň. Okrem toho išlo o zamestnankyňu, ktorá prišla z materskej dovolenky a prirodzene očakávala plný úväzok, keďže materský príspevok je úbohý. Podobnú námietku vyslovila kontrolná skupina k učiteľke A. D., ktorá má kombináciu biológia – chémia, čo sa v danom kontrolovanom období vyriešilo opäť tretinovým znížením kvalifikačnej požiadavky, aby mi nevznikol ďalší polúväzkár. Takáto je realita v školstve. Dali ste jednohodinové dotácie k niektorým predmetom, preto je nutné využívať v učebnom pláne aj trojkombinácie. Okrem toho, keď delíme cudzie jazyky na tri skupiny, potrebujeme paralelne tri učiteľky schopné učiť angličtinu, preto som A. D. doplnil vyučovanie práve angličtinou, keďže tri angličtinárky s plným úväzkom škola neuživí. A. D naplnila tretinovú kvalifikačnú požiadavku a doplnila vyučovanie angličtiny na skupiny, preto som nemal dôvod neznížiť kvalifikačnú požiadavku na tretinu.
Vyslovujem preto dôraznú sťažnosť na Útvar kontroly ministerstva školstva, ktorý interpretoval zákon 317/2009 svojvoľne a nepridržiaval sa zaužívanej praxe a zároveň odmietol moje preukázateľné argumenty na to, prečo som musel riešiť úväzky vyučujúcich znížením na tretinovú kvalifikačnú požiadavku. Boli to argumenty personálne, prevádzkové a organizačné. A to, že musím riešiť uvedené problémy, je výsledkom dlhodobej ignorácie a devastácie školstva.
Žiadam o dôkladné prešetrenie preverenia opodstatnenosti mojich námietok kontrolnou skupinou.
Žiadam Vás o dôkladné prešetrenie opodstatnenosti našich námietok a to, aby sa prešetrilo, či kontrolná skupina postupovala správne, keď ich neuznala, proti čomu vyslovujeme sťažnosť. Žiadame Vás zároveň o vyňatie uvedených dvoch zistení kontrolnej skupiny z čiastkovej správy č. 20119/7306:1-A9050.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.