Kto som? Slovenský pedagóg, spisovateľ, bloger, diskutér, aktivista, odborník na školstvo, výchovu a vzdelávanie, člen politickej strany, poradca, posudzovateľ, editor, vydavateľ, bývalý riaditeľ štátnej základnej školy, lingvista, zakladateľ neformálneho FB Spoločenstva slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania slovenčiny, zakladateľ teórie Školovedy, vedúci v detských letných táboroch, chovateľ, rodič.

Dátum narodenia: 8. 2. 1980

Znamenie: vodnár

Syn: Marco (2008)

VZDELANIE

Základná škola, Odborárska 2, Bratislava

Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

Maturitné predmety: slovenčina, angličtina, náuka o spoločnosti, geografia

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenčina – estetika; titul: Mgr.

Diplomová práca: Jazyková kultúra v súvislosti s jazykovou výchovou na 2. stupni ZŠ (školiteľ: Prof. PhDr. Jozef  Mlacek, CSc.)

Rigorózna skúška: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Odbor: slovenský jazyk a literatúra; titul: PhDr.

Rigorózna práca: Stav a tendencie aplikovanej lingvistiky v gymnaziálnom type štúdia (školiteľka: Doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.; oponenti: Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.; Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.)

Doktorandské štúdium: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Odbor: slovenský jazyk a literatúra; titul: PhD. 

Dizertačná práca: Lingvistické základy vyučovania slovenského jazyka (školiteľka: Doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.; oponenti: Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.)

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Funkčné vzdelávanie: riadenie školy a školského zariadenia (Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave)

Záverečná práca: Možnosti prezentácie školy

Kurz poskytovania prvej pomoci s európskym certifikátom (Slovenský Červený kríž)

Príprava na európsky štandard používania počítača – modul: Základná príprava na testovanie ECDL (Prírodovedecká fakulta UK)

Základy práce s IKT – modul: Tvorba webových stránok (Prírodovedecká fakulta UK)

Európsky vodičský preukaz na počítače (Slovenská informatická spoločnosť)

Špecifické vývinové poruchy učenia (Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava)

Hodnotiace kritériá na opravu slohových prác (Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava)

Umelecký prednes (Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava)

Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na SŠ (Štátny pedagogický ústav)

JAZYKY

anglický – aktívne (mierne pokročilý)

nemecký – pasívne

ZAMESTNANIA A PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

1999 – 2003: Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava

pozícia: učiteľ SJL, koordinátor protidrogovej prevencie

2003 – 2014: Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

pozícia: učiteľ SJL, UMK, VV, triedny učiteľ, od r. 2012 vedúci predmetovej komisie SJL, UMK, HV, VV, ETV

2006 – 2014: Katedry slovenského jazyka a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK

pozícia: cvičný učiteľ pre študentov s učiteľským zameraním

2008 – 2010: Filozofická fakulta UK

pozícia: externý pedagóg, seminár: Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v súvislostiach

2009 – 2010: Súkromná odborná škola HOST, Riazanská 75, Bratislava

pozícia: externý učiteľ SJL

2011 – 2013: cestovná kancelária Cevarm

pozícia: oddielový vedúci tábora, hlavný vedúci tábora, zdravotník

2014 – 2014: cestovná kancelária Slniečko

pozícia: animátor

2015 – 2015: cestovná kancelária Future

pozícia: animátor

2014 – 2015: Súkromná športová stredná odborná škola, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava

pozícia: učiteľ SJL, DEJ, ETV, OBN

2015 – 2015: Súkromná základná škola, Kremeľská 1, Bratislava

pozícia: učiteľ SJL, triedny učiteľ

2015 – 2016: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt Moderné vzdelávanie – Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

pozícia: člen kolégia – odborný posudzovateľ digitálnych objektov

2015 – 2016: Detské kamarátske tábory

pozícia: oddielový vedúci

2015 – 2017: Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

pozícia: odborný asistent (slovenský jazyk a literatúra)

2016 – 2020: Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava

pozícia: riaditeľ

2017 – 2020: metodik slovenského jazyka a literatúry pre základné školy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2020 – 2021: Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

pozícia: externý odborný asistent (didaktika slovenského jazyka a literatúry)

2021 – 2021: Základná škola P. Marcelyho, Bratislava

pozícia: učiteľ slovenského jazyka a literatúry (zástup počas MD)

2022– 2023: Súkromná stredná športová škola, Bratislava

pozícia: učiteľ slovenského jazyka a literatúry a dejepisu (zástup počas MD)

2023– 2024: Základná škola, Pankúchova, Bratislava

pozícia: učiteľ slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy a občianskej náuky, triedny učiteľ

2023– súčasnosť: Súkromné bilingválne gymnázium, Bratislava

pozícia: učiteľ slovenského jazyka a literatúry

ČLENSTVÁ

2011 – 2017: predseda Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny

2013 – 2017: výkonný redaktor časopisu Slovenčinár

2013 – 2021: člen Nových školských odborov

2018 – 2020: redaktor e-časopisu Slovenčinári

2023 – 2023: člen politickej strany Život – národná strana, vedúci odbornej skupiny školstvo

2024: člen predsedníctva politickej strany SOS (Spoločne občania Slovenska), vedúci odborného tímu za školstvo

ZÁĽUBY

pedagogika a psychológia, komunikácia, príroda a zvieratá, aquaparky, interiérový dizajn, umenie, spev, literatúra, PC a TV, politika, horory, poznávacie zájazdy, záhrada, životné prostredie, divadlo a film, varenie

DOMÁCE ZVIERATÁ

psi Lejdy a Tedy, mačky Kika, Romi, Cila, alexander modrý – Pipo, akvarijné rybičky, sliepky

Zdieľať