Slovenský jazyk a literatúra

 

Slovenský jazyk a literatúru (SJL) vyučujem veľmi rád, keďže mám k tomuto predmetu aj praktický vzťah – venujem sa literárnej tvorbe. V Slovenskej republike je SJL povinným od 1. ročníka základnej školy a povinným maturitným predmetom pre študentov stredných škôl. Jeho postavenie, témy a ciele určujú pedagogické dokumenty – štátny vzdelávací program. Na základe uvedených dokumentov sa zostavujú jednotlivé vyučovacie hodiny. Okrem povinného učiva má možnosť učiteľ prispieť do vyučovania aj výberom iných tém, prípadne obohacuje hodinu o svoj prístup k vyučovaniu materinského jazyka. SJL sa spravidla delí na jazykovú, literárnu a slohovú zložku, hoci všetky úzko súvisia a pri vyučovaní sa navzájom dopĺňajú. Mojou snahou je pripraviť žiakov nielen na úspešné zvládnutie testovania a prijímacích skúšok, ale ich aj zasvätiť do podstaty jazyka, do jeho využívania v bežnej i v špecifickej komunikácii, otvoriť im svet literatúry, literárnej teórie a literárnej histórie.

Niektoré témy SJL, ktoré rozvíjam: 

 

 • Slovenský jazyk ako prostriedok každodennej a špecifickej komunikácie.
 • Pohľad na pravopis zo širšieho než prísne gramatického hľadiska.
 • Spoznávanie iných chýb ako pravopisných.
 • Komplexné a čiastkové analýzy textov rôzneho druhu.
 • Grafika a neverbálne prostriedky písaného textu. 
 • Čítanie, tvorenie a interpretovanie textov; opravovanie textov.
 • Spoznávanie atuálnych ligvistických a literárnovedných poznatkov.
 • Práca s inou než len učebnicovou literatúrou.
 • Príprava na rôzne komunikačné situácie.
 • Prednes a recitácia, vnímanie podtextov.
 • Spoznávanie inej než čítankovej literatúry, sledovanie inscenácií literárnych diel.
 • Film, pieseň a literatúra. 
 • Dôraz na praktické informácie o jazyku a literatúre – čo je potrebné pre život a všeobecnú vzdelanosť.
 • Hľadanie paralel medzi literárnymi dielami, súčasnosťou a bežným životom.
 • Pochopenie literárneho diela, nie parafráza učiteľových výkladov. 
 • Prepojenie hodín SJL s inými druhmi umenia.
 • Povinné čítanie vybranej literatúry, ale aj možnosť prezentácie obľúbených kníh, napr. v rámci marca, mesiaca knihy.
 • Zásady efektívnej komunikácie, najčastejšie chyby v komunikácii, budovanie komunikačnej stratégie. 
 • Neverbálna komunikácia. 
 • Zvuková rovina jazyka a využitie jej princípov v ústnych textoch, v prednese.
 • Praktické spoznávanie povinných slohových útvarov a literárnych žánrov.
 • Slovná zásoba jazyka a jej obohacovanie v minulosti a dnes, práca so slovníkmi. 
 • Spoznávanie morfológie a syntaxe prostredníctvom reálnych textov. 
 • Tvorivé písanie a tvorenie literárnych žánrov. Praktické spoznávanie umeleckého jazyka.
 • Jazyková kultúra, systémovolingvistický a pragmatickolingvistický prístup k jazykovej kultúre lexikálnych jednotiek.
 • Formovanie vlastného názoru na literárne dielo.
 • Účasť v súťažiach zo SJL.