UČITELIA, NEMAJTE POSTOJE, HODNOTY A AKTIVITY! ALEBO…

Učitelia, nemajte postoje, hodnoty a aktivity! Alebo…

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

LIST PRE ZUZANU ČAPUTOVÚ III. PREZIDENTKA ZAVÁDZA AUTOKRACIU

List pre Zuzanu Čaputovú

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

MAMINKY

Deň matiek a mamičiek… Opäť dávajte pozor na to, ako krásne si rôzni odporní politici, čo mali možnosť pomáhať, naháňajú body úprimnými želaniami. Ako vskutku pomohli matkám, ktoré majú neraz veľmi ťažký život aj vinou zlého fungovania štátu. Je to nechutné, že sa takíto odporní politici takto teraz prezentujú, aby sa ukázalo, akí veľkí ľudomili sú. A keď mohli, nepomohli! Cieľ je jediný…vyhrať voľby a zase nič nerobiť!

Želám veľa zdravia, šťastia, radostí a triviálnych podmienok na aspoň z väčšej častí spokojný rodinný život všetkým matkám.

 

PS: Samozrejme, ospravedlňujem sa hnutiu OĽaNO, podľa dnešného vyjadrenia Šípoša je to jediná strana, čo pomáha matkám…

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

MARKETING PLAGIÁTORA A ŠKOLSKÉHO AMATÉRA GRÖHLINGA

Marketing plagiátora a školského amatéra Gröhlinga

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

ŽIADNA IDEOLÓGIA A POLITIKA NA AKADEMICKEJ PÔDE

Jedna z veľmi dôležitých vecí, o ktorú sa zasadím v rámci našej politickej strany v prípade úspešných volieb, bude zákaz akejkoľvek nevhodnej ideológie, propagandy a politiky na materských, základných, stredných i vysokých školách. Všetky školy sa budú sústrediť iba na vyučovaciu a výchovnú činnosť, pričom pochybné poznatky, škodlivé a neoverené myšlienky a akákoľvek politika bude zo škôl vylúčená a v prípade porušenia sankcionovaná. Bude to platiť aj pre rôzne propagačné letáky, ideologické knihy či interaktívne podujatia. Ak sa funkcionár akejkoľvek školy stane politicky exponovanou osobou, musí opustiť svoju funkciu. Pred žiakov a študentov na akademickej pôde exponovaný politik nevystúpi. To všetko bude platiť aj na rôzne aktivity mimoškolských organizácií. Samozrejme, budú možné rôzne aktivity o výchovných témach, prehlbujúce výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ale bez propagandy, politiky a vnucovania. Pred deti však bude môcť predstúpiť iba odborník alebo človek s primeraným vzdelaním súvisiacim s výchovou a vyučovaním žiakov. Prednášať bude môcť len osoba, ktorá má renomé v oblasti, o ktorej chce prednášať a aktívne sa tejto činnosti venuje. A vždy bude prítomný na aktivite v rámci školy zamestnanec školy, neexistuje, že ho vylúčia z aktivity pre žiakov. Toto všetko bude platiť pre akékoľvek aktivity významných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú výchovou, vzdelávaním či animovaním detí a mládeže. Žiadna politika, žiadna propaganda, žiadne šírenie nevedeckých informácií.

Neexistuje, aby kadejakí politici, prípadne rôzne zložky vlády zneužívali školy na predvolebnú kampaň, na ovplyvňovanie politického názoru, na získavanie voličov a potom sa na ne zase vykašlú! Žiaci, rodičia, pedagógovia, nenaleťte takýmto indivíduám. Málokedy chcú pomôcť školstvu. Skôr chcú pomôcť sebe!

Učme sa k žiakom pristupovať tak, aby mali sumár kvalitných a objektívnych informácií a potom sa sami, prípadne s blízkymi rozhodli, čo si vyberú.

Škola nesmie byť propagandou, podsúvanou ideológiou a šíriteľom nezmyslov, učiteľ nesmie byť fanatickým ideológom!

Prosím, zdieľajte…

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

LIST PRE Z. ČAPUTOVÚ 2. ÚBOŽIAK HEGER SA VNUCUJE VYSOKÝM ŠKOLÁM

List pre Zuzanu Čaputovú 2

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

ŠIESTAČKA VYPILA SAVO – IDE O ŠIKANOVANIE!

Šiestačka vypila SAVO – ide o šikanovanie!

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

LIST PRE ZUZANU ČAPUTOVÚ

https://janpapuga.blog.pravda.sk/2023/04/23/list-pre-zuzanu-caputovu/

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

HEGER SA UŽ ZREJME NALIAL PRED SVIATKAMI…

Heger sa už zrejme nalial pred sviatkami…

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

3. VOĽBY RIADITEĽOV ŠKÔL

 

Asi netreba dlho hovoriť o tom, ako sa volia riaditelia škôl, ako ľahko sa vedia zabetónovať vo funkcii, ako pár ľudí v rade školy sami za seba alebo pod tlakom rozhodujú, kto bude riaditeľ a ako ľahko sa môže stať, že sa zvolí neschopný riaditeľ. A dobre vieme, že zlého riaditeľa sa veľmi ťažko zbaviť a za funkčné obdobie piatich rokov môže zničiť školu. Okrem toho sú voľby riaditeľov škôl tie najnetransparentnejšie. Aj preto sa vo svojom programe venujem ako jednému z najdôležitejších bodov tomu, ako zmeniť voľbu riaditeľov, aby sa čo najviac priblížila výchovno-vzdelávacím záujmom celej komunity školy.

Ako taký nultý variant návrhu volieb riaditeľov predkladám do diskusie priamu voľbu, teda že by hlasovali všetci pedagógovia, zamestnanci školy, rodičia (ZZ), prípadne žiaci (najmä na SŠ). Uvedomujem si, že by vznikla možnosť prehlasovania zamestnancov školy, ktorých sa pôsobenie riaditeľa priamo dotýka. Napriek tomu predkladám tento svoj, povedzme, idealistickejší nápad. Budem rád, ak sa vyjadríte. Nižšie potom uvádzam realistickejšie zmeny: Rada školy si pred voľbou riaditeľa vypočuje kandidátov a na základe stanovených dôvodov vyjadrí alebo nevyjadrí súhlas s tým, aby vstúpili do priamej voľby (prizvaní sú inšpekcia a okresný úrad, majú poradný hlas a dozerajú na dodržiavanie zákona pri verejnom vypočúvaní a organizácií volieb riaditeľa školy). Rada školy posudzuje aj naplnenie predpokladov na výkon funkcie – prihlášky na funkciu riaditeľa sa otvárajú na zasadnutí Rada školy, na ktorom sa stanoví termín verejného vypočutia, po verejnom vypočutí Rada školy verejne prezentuje hodnotenie jednotlivých kandidátov. Voľba riaditeľa školy je priama, hlasujú zákonní zástupcovia žiakov školy, zamestnanci školy, žiaci (na stredných školách; na základných školách sa formou uznesenie žiackeho parlamentu vyjadria ku kandidátom), zástupcovia zriaďovateľa v rade školy – hlasy sa sčítavajú a vynásobia vzorcom (príp. iným spôsobom) tak, aby najväčšiu váhu mali zamestnanci školy, potom rodičia, žiaci a zástupcovia zriaďovateľa. Priamou voľbou riaditeľa sa odstráni aj dosadzovanie „svojich ľudí“ riaditeľom do rady školy, ktorí majú zaňho hlasovať, resp. majú hlasovať proti niekomu. V našom návrhu rozhodne komunita školy. Volebnou komisiou je rada školy a na voľby prihliadajú aj zástupcovia inšpekcie a okresu (príp. pozorovatelia), volebné lístky sa archivujú a podliehajú kontrole.

REÁLNEJŠÍ VARIANT:

1) Rada školy bude samosprávny a autonómny nezávislý orgán, ktorý má jasne vymedzené kompetencie aj v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom a riadením školy. Je poradným orgánom riaditeľa (vo vymedzených prípadoch povinným poradným orgánom). Podlieha kontrole. V súvislosti s riešením personálnych záležitostí sú členovia rady školy viazaní mlčanlivosťou. Na členov rady školy sa budú klásť kvalifikačné kritériá. Rada školy organizuje voľbu riaditeľa školy a zodpovedá za ňu, odvoláva podľa konkrétne stanovených dôvodov riaditeľa školy, menuje riaditeľa školy, prijíma sťažnosti v súvislosti s konaním riaditeľa, schvaľuje školský vzdelávací program, školský poriadok, pracovný poriadok, prevádzkový poriadok, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, môže zasahovať uzneseniami do personalistiky, schvaľuje odmenu pre riaditeľa školy, môže sa informovať o ekonomike a prevádzke školy, môže nahliadnuť do spisov školy a požadovať od riaditeľa vyjadrenia, môže sa podieľať na výchovno-vzdelávacom procese. Rada školy rozhoduje uzneseniami, v niektorých prípadoch záväznými pre riaditeľa školy – v tom prípade môže odvolať riaditeľa na základe neplnenia povinných uznesení. Riaditeľ môže vzniesť kontrolnému orgánu sťažnosť voči uzneseniu, s ktorým nesúhlasí. Rada školy povinne zverejňuje zápisnice zo zasadnutí.

2) Rada školy sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých jej prítomných členov, teda na zasadnutia rady školy musia členovia prísť, resp. niekoho poveria splnomocnením v zastupovaní. Ak člen rady školy chýba na zasadnutí dva razy za sebou, je vylúčený a nahradený.

3) Členovia rady školy konajú, volia a odvolávajú riaditeľa školy v rade na základe uznesení z porád jednotlivých zložiek – zamestnanecká rada, rodičovská rada, školská komisia zastupiteľstva, žiacka rada. Na príprave uznesení zamestnaneckej rady počas jej porady nie je prítomný riaditeľ ani zástupca riaditeľa.

4) Zástupcov v rade školy za jednotlivé zložky komunity si transparentne volia zložky komunity – rodičia, zamestnanci, žiaci (SŠ), zriaďovateľ. Funkčné obdobie člena rady školy je 4 roky.

5) Pomer jednotlivých členov rady školy bude vyvážený (napr. traja členovia z každej zložky školskej komunity).

6) Legislatíva o fungovaní rady školy, o jej konaní, jej stanovy, štatút sú zadané centrálne, netvorí ich rada školy.

7) Priebeh voľby riaditeľa, stanovenie samosprávy školy v cirkevných a súkromných školách určuje ich zriaďovateľ. Na tieto školy sa vzťahujú centrálne stanovené dôvody na odvolanie riaditeľa školy. Na kandidáta na riaditeľa týchto škôl platia rovnaké kvalifikačné kritériá ako pri štátnych školách.

8) Nebude určené, koľko funkčných období môže riaditeľ riadiť školu. Zostane určený iba maximálny vek, v ktorom môže pedagóg vykonávať riaditeľa.

9) Výber zástupcu riaditeľa zostáva na riaditeľovi školy: výberové konanie/poverenie. Riaditeľ školy môže po nástupe do funkcie alebo počas nej poveriť za zástupcu riaditeľa osobu, ktorú si vyberie, a môže odňať túto funkciu aktuálnemu zástupcovi bez uvedenia dôvodu.

10) Výberové konanie na funkciu riaditeľa bude verejné, uskutoční sa ich verejná prezentácia pred komunitou školy, verejná bude aj koncepcia rozvoja školy a členovia rady školy budú hlasovať verejne. Členovia rady školy za jednotlivé zložky hlasujú na základe uznesenia z porád zamestnaneckej rady, rady rodičov, žiackej rady a školskej komisie zriaďovateľa. V rámci uznesení sa do úvahy berú aj fakultatívne kvalifikačné požiadavky, ktoré pri vypísaní výberového konania stanovila rada školy: znalosť cudzieho jazyka, riadiaca skúsenosť, certifikáty a školenia, štúdium manažmentu a pod.

11) Základným kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie riaditeľa bude kvalifikovaná pedagogická prax v regionálnom školstve. Fakultatívnou požiadavkou (pri umeleckých školách povinnou) bude prax v type školy, na ktorú je vypísané výberové konanie. Riaditeľa materskej školy môže robiť iba človek s praxou v materskej škole.

12) Na výberových konaniach sú účastní zástupcovia „inšpekcie“ a okresného úradu, kontrolujú priebeh výberového konania, no nemajú hlasovacie právo. V prípade rovnosti hlasov môžu rozhodnúť o víťazovi uznesením so zdôvodnením.

13) Zvoleného riaditeľa vymenúva rada školy a je zamestnancom školy. Nemusí mať vyučovaciu povinnosť zo stanovených dôvodov.

 

Niektoré z uvedených zmien sú už dnes platné a navrhujem ich zachovať. Detailnejšie a úplne vyčerpávajúco som nápady nerozpísal, neuviedol som ani ich podrobnú aplikáciu, keďže mi ide najmä o načrtnutie základných potrebných zmien. Aplikácia zmien sa realizuje po vstupe do exekutívy v spolupráci s mnohými ľuďmi, v mojom prípade najmä s pedagógmi.

Teším sa na Vaše podnety. A ak chcete zmenu, tak viete, čo treba robiť.

Publikované v Nezaradené | 2 komentáre