HEGER SA UŽ ZREJME NALIAL PRED SVIATKAMI…

Heger sa už zrejme nalial pred sviatkami…

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

3. VOĽBY RIADITEĽOV ŠKÔL

 

Asi netreba dlho hovoriť o tom, ako sa volia riaditelia škôl, ako ľahko sa vedia zabetónovať vo funkcii, ako pár ľudí v rade školy sami za seba alebo pod tlakom rozhodujú, kto bude riaditeľ a ako ľahko sa môže stať, že sa zvolí neschopný riaditeľ. A dobre vieme, že zlého riaditeľa sa veľmi ťažko zbaviť a za funkčné obdobie piatich rokov môže zničiť školu. Okrem toho sú voľby riaditeľov škôl tie najnetransparentnejšie. Aj preto sa vo svojom programe venujem ako jednému z najdôležitejších bodov tomu, ako zmeniť voľbu riaditeľov, aby sa čo najviac priblížila výchovno-vzdelávacím záujmom celej komunity školy.

Ako taký nultý variant návrhu volieb riaditeľov predkladám do diskusie priamu voľbu, teda že by hlasovali všetci pedagógovia, zamestnanci školy, rodičia (ZZ), prípadne žiaci (najmä na SŠ). Uvedomujem si, že by vznikla možnosť prehlasovania zamestnancov školy, ktorých sa pôsobenie riaditeľa priamo dotýka. Napriek tomu predkladám tento svoj, povedzme, idealistickejší nápad. Budem rád, ak sa vyjadríte. Nižšie potom uvádzam realistickejšie zmeny: Rada školy si pred voľbou riaditeľa vypočuje kandidátov a na základe stanovených dôvodov vyjadrí alebo nevyjadrí súhlas s tým, aby vstúpili do priamej voľby (prizvaní sú inšpekcia a okresný úrad, majú poradný hlas a dozerajú na dodržiavanie zákona pri verejnom vypočúvaní a organizácií volieb riaditeľa školy). Rada školy posudzuje aj naplnenie predpokladov na výkon funkcie – prihlášky na funkciu riaditeľa sa otvárajú na zasadnutí Rada školy, na ktorom sa stanoví termín verejného vypočutia, po verejnom vypočutí Rada školy verejne prezentuje hodnotenie jednotlivých kandidátov. Voľba riaditeľa školy je priama, hlasujú zákonní zástupcovia žiakov školy, zamestnanci školy, žiaci (na stredných školách; na základných školách sa formou uznesenie žiackeho parlamentu vyjadria ku kandidátom), zástupcovia zriaďovateľa v rade školy – hlasy sa sčítavajú a vynásobia vzorcom (príp. iným spôsobom) tak, aby najväčšiu váhu mali zamestnanci školy, potom rodičia, žiaci a zástupcovia zriaďovateľa. Priamou voľbou riaditeľa sa odstráni aj dosadzovanie „svojich ľudí“ riaditeľom do rady školy, ktorí majú zaňho hlasovať, resp. majú hlasovať proti niekomu. V našom návrhu rozhodne komunita školy. Volebnou komisiou je rada školy a na voľby prihliadajú aj zástupcovia inšpekcie a okresu (príp. pozorovatelia), volebné lístky sa archivujú a podliehajú kontrole.

REÁLNEJŠÍ VARIANT:

1) Rada školy bude samosprávny a autonómny nezávislý orgán, ktorý má jasne vymedzené kompetencie aj v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom a riadením školy. Je poradným orgánom riaditeľa (vo vymedzených prípadoch povinným poradným orgánom). Podlieha kontrole. V súvislosti s riešením personálnych záležitostí sú členovia rady školy viazaní mlčanlivosťou. Na členov rady školy sa budú klásť kvalifikačné kritériá. Rada školy organizuje voľbu riaditeľa školy a zodpovedá za ňu, odvoláva podľa konkrétne stanovených dôvodov riaditeľa školy, menuje riaditeľa školy, prijíma sťažnosti v súvislosti s konaním riaditeľa, schvaľuje školský vzdelávací program, školský poriadok, pracovný poriadok, prevádzkový poriadok, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, môže zasahovať uzneseniami do personalistiky, schvaľuje odmenu pre riaditeľa školy, môže sa informovať o ekonomike a prevádzke školy, môže nahliadnuť do spisov školy a požadovať od riaditeľa vyjadrenia, môže sa podieľať na výchovno-vzdelávacom procese. Rada školy rozhoduje uzneseniami, v niektorých prípadoch záväznými pre riaditeľa školy – v tom prípade môže odvolať riaditeľa na základe neplnenia povinných uznesení. Riaditeľ môže vzniesť kontrolnému orgánu sťažnosť voči uzneseniu, s ktorým nesúhlasí. Rada školy povinne zverejňuje zápisnice zo zasadnutí.

2) Rada školy sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých jej prítomných členov, teda na zasadnutia rady školy musia členovia prísť, resp. niekoho poveria splnomocnením v zastupovaní. Ak člen rady školy chýba na zasadnutí dva razy za sebou, je vylúčený a nahradený.

3) Členovia rady školy konajú, volia a odvolávajú riaditeľa školy v rade na základe uznesení z porád jednotlivých zložiek – zamestnanecká rada, rodičovská rada, školská komisia zastupiteľstva, žiacka rada. Na príprave uznesení zamestnaneckej rady počas jej porady nie je prítomný riaditeľ ani zástupca riaditeľa.

4) Zástupcov v rade školy za jednotlivé zložky komunity si transparentne volia zložky komunity – rodičia, zamestnanci, žiaci (SŠ), zriaďovateľ. Funkčné obdobie člena rady školy je 4 roky.

5) Pomer jednotlivých členov rady školy bude vyvážený (napr. traja členovia z každej zložky školskej komunity).

6) Legislatíva o fungovaní rady školy, o jej konaní, jej stanovy, štatút sú zadané centrálne, netvorí ich rada školy.

7) Priebeh voľby riaditeľa, stanovenie samosprávy školy v cirkevných a súkromných školách určuje ich zriaďovateľ. Na tieto školy sa vzťahujú centrálne stanovené dôvody na odvolanie riaditeľa školy. Na kandidáta na riaditeľa týchto škôl platia rovnaké kvalifikačné kritériá ako pri štátnych školách.

8) Nebude určené, koľko funkčných období môže riaditeľ riadiť školu. Zostane určený iba maximálny vek, v ktorom môže pedagóg vykonávať riaditeľa.

9) Výber zástupcu riaditeľa zostáva na riaditeľovi školy: výberové konanie/poverenie. Riaditeľ školy môže po nástupe do funkcie alebo počas nej poveriť za zástupcu riaditeľa osobu, ktorú si vyberie, a môže odňať túto funkciu aktuálnemu zástupcovi bez uvedenia dôvodu.

10) Výberové konanie na funkciu riaditeľa bude verejné, uskutoční sa ich verejná prezentácia pred komunitou školy, verejná bude aj koncepcia rozvoja školy a členovia rady školy budú hlasovať verejne. Členovia rady školy za jednotlivé zložky hlasujú na základe uznesenia z porád zamestnaneckej rady, rady rodičov, žiackej rady a školskej komisie zriaďovateľa. V rámci uznesení sa do úvahy berú aj fakultatívne kvalifikačné požiadavky, ktoré pri vypísaní výberového konania stanovila rada školy: znalosť cudzieho jazyka, riadiaca skúsenosť, certifikáty a školenia, štúdium manažmentu a pod.

11) Základným kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie riaditeľa bude kvalifikovaná pedagogická prax v regionálnom školstve. Fakultatívnou požiadavkou (pri umeleckých školách povinnou) bude prax v type školy, na ktorú je vypísané výberové konanie. Riaditeľa materskej školy môže robiť iba človek s praxou v materskej škole.

12) Na výberových konaniach sú účastní zástupcovia „inšpekcie“ a okresného úradu, kontrolujú priebeh výberového konania, no nemajú hlasovacie právo. V prípade rovnosti hlasov môžu rozhodnúť o víťazovi uznesením so zdôvodnením.

13) Zvoleného riaditeľa vymenúva rada školy a je zamestnancom školy. Nemusí mať vyučovaciu povinnosť zo stanovených dôvodov.

 

Niektoré z uvedených zmien sú už dnes platné a navrhujem ich zachovať. Detailnejšie a úplne vyčerpávajúco som nápady nerozpísal, neuviedol som ani ich podrobnú aplikáciu, keďže mi ide najmä o načrtnutie základných potrebných zmien. Aplikácia zmien sa realizuje po vstupe do exekutívy v spolupráci s mnohými ľuďmi, v mojom prípade najmä s pedagógmi.

Teším sa na Vaše podnety. A ak chcete zmenu, tak viete, čo treba robiť.

Publikované v Nezaradené | 2 komentáre

„INŠPEKCIA“ NAOZAJ PO NOVOM

Postupne píšem školský program pre našu stranu. S cieľom zrealizovať skutočnú zmenu. Či budeme mať možnosť, to je na voličoch. Nemám veľké oči. Ale keď mi dali dôveru, tak pomôžem k snahe strany uspieť. A konečne reálne pomôcť slovenskému školstvu. So snahou o konsenzus a diskusiu. Bude to zložité, lebo školská verejnosť je už skeptická. Napriek tomu sa so svojimi ideami podelím a veľmi rád si vypočujem konštruktívnu kritiku a silné argumenty. Veci, čo predkladám, vychádzajú z mojej skúsenosti, odbornosti a z komunikácie s ľuďmi po celom Slovensku.

Prosím, ak s vami nesúhlasím a stojím si za svojím nápadom, neznamená to, že neprijímam iné názory. Ale znamená to, že mám silné argumenty na to, aby sa daná zmena udiala.

Inšpekcia isto mnohým ublížila. A mnohým zas nijako nepomohla. Mne uškodila až tak, že som zažil nespravodlivosť a že ma inšpekcia pripravila o moju milovanú školu a skoro o kariéru. Našťastie ma nezlomili. Napriek mojej skúsenosti, ktorú nikomu neželám, s niečím ako inšpekcia v skutočnej reforme školstva počítam. Ale v inej podobe. Určite sa nebude volať ani inšpekcia. Dajme si pracovný názov: Školský úrad kontroly a pomoci.

V nasledujúcich bodoch uvádzam kontúry Školského úradu kontroly a pomoci:

– bude pod ministerstvom školstva, ale bez personálnych dosahov – o personálnych dosahoch bude rozhodovať podľa presne vymedzených pravidiel rada úradu zložená z rôznych predstaviteľov školskej komunity (ministerstvo školstva, zástupca komory, zástupca odborov, zástupca riaditeľov, zástupca rodičov, zástupca žiakov a pod.),

– riaditeľa úradu bude voliť rada úradu po verejnom výberovom konaní vo verejnom hlasovaní,

– zvýšia sa požiadavky na kvalifikáciu a osobnosť kontrolórov, s čím súvisí aj zvýšenie ich platu; vyjme sa z kritérií na kontrolórov mať riadiacu skúsenosť;

– súčasťou úradu budú aj odborní pracovníci: psychológ, právnik, mediátor, špeciálny pedagóg, vyšetrovateľ, personalista, keďže úrad bude poskytovať aj pomoc (pozri ďalej),

– úrad bude okrem kontroly poskytovať komplexnú a flexibilnú pomoc pri riešení problémov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom a pri riešení patologických foriem správania v rámci vzťahov v škole; pomoc bude poskytovať nielen pedagógom, ale aj riaditeľom, rodičom, žiakom, nepedagogickým zamestnancom; úrad bude vykonávať ochrancu práv celej komunity školy,

– v kontrolnej činnosti úradu pri menej závažných nedostatkoch sa do kontrolnej správy uvedie iba upozornenie a odporúčanie pre školu, menej závažný nedostatok sa nebude vykazovať v štatistike ako pochybenie školy/samosprávy/riaditeľa a pod.; úrad pomôže predchádzať menej závažným nedostatkom,

– v kontrolnej činnosti úradu pri stredne závažných nedostatkoch sa do kontrolnej správy uvedie odporúčanie na zmenu, termín na jej odstránenie a kontrola nápravy pri opätovnej kontrole,

– v kontrolnej činnosti úradu pri závažných nedostatkoch sa tieto budú riešiť sankciami, najmä ak ide o dlhodobý a opakovaný stav (pokuta, zrážky z platu, trestné oznámenie, odvolanie riaditeľa, výpoveď zamestnancovi, vylúčenie z učiteľskej komory, zákaz učiteľskej činnosti, zrušenie školy),

– stredne závažné a závažné nedostatky spôsobené jednotlivcom sa budú personalizovať; riadiaci pracovník bude zodpovedný, ak zamestnancovi prikázal nesprávne konanie alebo zanedbal vonkajšiu či vnútornú legislatívu, čo spôsobilo nedostatok,

– bude jednoznačne stanovené, čo je menej závažný, stredne závažný a závažný nedostatok osobitným legislatívnym predpisom bez možnosti jeho účelovej interpretácie a bez možnosti doplnenia kontrolórmi,

– voči konaniu inšpekcie sa bude dať odvolať,

– hĺbková kontrola školy sa nebude konať, kontroly sa sústredia na preventívne zisťovanie vybranej oblasti školy alebo na zisťovanie na základe podnetu,

– kontrola školy sa sústredí predovšetkým na výchovno-vzdelávací proces, administrácia tohto procesu bude sekundárnym záujmom s cieľom usmerňovať pri jej zvládaní a poskytovať vzorové materiály,

– kontroly na školách nebudú vopred ohlásené, no škola sa nebude trestať za menej a stredne závažné pochybenia vyplývajúce z neoznámenej kontroly,

– úrad môže kontrolovať aj ministerstvo školstva, aj iné školské inštitúcie v prípade, že dostane podnet alebo inštitúcia priamo súvisí s kontrolou danej školy,

– úrad bude poskytovať poradenstvo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a usmernenie pri výklade legislatívy,

– úrad nerealizuje ekonomicko-hospodársku kontrolu.

Musíme si uvedomiť, že v systéme máme veľmi veľa zamestnancov, ktorí sú nekvalitní, nepracujú na sebe, robia napriek vedeniu školy alebo nie sú ochotní aplikovať požiadavky spoločnosti na fungovanie modernej školy. Aj preto trvám na existencii „inšpekcie“, ktorá však nebude mať iba kontrolnú činnosť. Avšak, bude musieť vykonávať aj tú s možnosťou potrestať závažné nedostatky, nemôže byť „bezzubá“. Jej dôležitou činnosťou však bude pomoc komunite školy na základe preukázateľných a neanonymných podnetov. Úrad bude mať povinnosť zatajiť podávateľov podnetov.

Detailnejšie a úplne vyčerpávajúco som uvedené nápady nerozpísal, neuviedol som ani ich podrobnú aplikáciu, keďže mi ide najmä o načrtnutie potrebných zmien, aby sa aj z kontrolného orgánu stal zmysluplný nástroj na nastavenie zdravého fungovania škôl. Aplikácia zmien sa realizuje po vstupe do exekutívy.

Teším sa na Vaše podnety. A ak chcete zmenu, tak viete, čo treba robiť.

Publikované v Nezaradené | 2 komentáre

AKO VYLEPŠIŤ MATURITU?

Zajtra sa začína maturita. Resp. začína sa časť maturity, potom sa zase preruší, žiaci budú zase skúšaní a potom bude druhá časť maturity. A zase budú skúšaní. Úžasný systém!

Držím všetkým maturantom tento týždeň palce. A ich pedagógom želám radosť z úspechu vašich študentov, aby ste videli zmysel našej každodennej práce.

Stredoškolská maturita nemá úplne zlú podobu, dá sa na nej stavať a verím, že niekoľko zmien by z nej spravilo významnú, zmysluplnú a dôstojnú skúšku, ktorou by vrcholilo stredoškolské štúdium. Niektoré súčasné nastavenie deformujú v podstate dobre fungujúci a už vžitý priebeh maturít. Aj preto si dovolím predložiť pár zmien, ktoré by som presadzoval, keby som mal možnosť. Alebo iba s účelom rozvírenia konštruktívnej diskusie.

Neberiem do úvahy argumenty typu, že sa to z hľadiska organizácie či harmonogramov nedá. Mnou navrhované zmeny sú také dôležité, že logistika sa musí prispôsobiť im. A učili ma, že nič nie je nemožné, keď chceme. Samozrejme, vecné podnety môžu vylepšiť akýkoľvek návrh, preto sú pre mňa dôležité.

Teda predkladám moje návrhy:

1) Ústna a písomná maturita budú v jednom časovom období, nebude medzi nimi ani po nich pokračovať vyučovanie a polročné známkovanie končiacich žiakov. Klasifikácia sa ukončí pred maturitami.

2) Jednotlivé zložky maturity (a predmety) majú iba jeden opravný termín. Ak sa tento nespraví, žiak maturuje z nespravenej zložky o rok, s budúcimi maturantmi.

3) V predmete slovenský jazyk a literatúra si bude môcť žiak dobrovoľne vybrať z dvoch maturitných úrovní (ako v cudzích jazykoch).

4) Prehodnotia sa maturitné slohové útvary zo SJL (aj podľa maturitných úrovní).

5) Externé písomné testy budú súčasťou každého všeobecnovzdelávacieho predmetu, ktorý si žiaci zvolia ako maturitný.

6) Žiaci si môžu zvoliť na maturitu aj predmet bez nutnosti jeho dotácie na danej strednej škole. Ak sa predmet v danej škole nevyučuje, žiak maturuje na škole, ktorá ho vyučuje a skúša.

7) Výsledky z maturity budú veľkou váhou povinnou súčasťou prijímacieho konania na vysoké školy.

8) Výsledky z externej a internej písomnej, ústnej a odbornej maturitnej skúšky budú od seba nezávislé, nebudú sa vzájomne podmieňovať. Žiak nespraví zložku maturitnej skúšky, ak nedosiahne požadovaný minimálny počet percent (percentá úspešnosti môžu byť zvolené podľa typu školy).

9) Aj ústna časť maturitnej skúšky sa bude hodnotiť percentami povinne prihliadajúc na koncoročné hodnotenie daného predmetu.

10) Z ústnej maturitnej skúšky sa bude robiť audionahrávka, ktorá sa bude archivovať niekoľko dní po ukončení maturity žiaka.

11) Odborné maturitné práce sa budú zverejňovať v centrálnom registri, aby sa dbalo na ich kvalitu. Ich dôležitou zložkou bude jazykovo-formálna úroveň a používanie prameňov.

12) Maturitné zadania k ústnej maturitnej skúške budú školy zverejňovať na webe (môžu ich každý rok aktualizovať podľa školského vzdelávacieho programu).

13) Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú môcť používať na písanie externej maturity a  interného slohu počítač.

14) V rámci pomôcok sa pri skúškach z jazykov bude môcť používať oficiálny e-slovník. Aj v iných predmetoch, v ktorých sú potrebné pomôcky.

15) Žiaci budú mať akademický týždeň v trvaní 2 týždne.

16) Štátny vzdelávací program v poslednom ročníku strednej školy sa upraví tak, aby sa v ňom nevyskytovalo mnoho nových tém, aby sa vymedzil dostatočný priestor na opakovanie vedomostí zo všetkých ročníkov a prípravu na maturitnú skúšku.

17) Po ukončení maturít bude oficiálne slávnostné ukončenie a odovzdávanie vysvedčení pred komunitou školy povinné.

18) Súčasťou prihlášky na ďalšie pomaturitné štúdium bude vyjadrenie strednej školy o študijných a osobnostných predpokladoch žiaka.

19) Priemerné výsledky škôl vo všetkých zložkách maturitnej skúšky a z maturitných predmetov budú verejné, no nebude sa zostavovať rebríček úspešnosti.

Detailnejšie som uvedené nápady nerozpísal, no myslel som pri nich na rôzne možné problémy. Sú to len akési kontúry, ktoré vznikli na základe môjho dlhodobého pozorovania maturitného procesu a som presvedčený, že by pomohli všetkým zúčastneným. Zabudol som na niečo?

 

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

SEX V ŠKOLÁCH ALEBO SEXUÁLNA VÝCHOVA

Sex v školách alebo Sexuálna výchova

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

KEBY SA ROBILA DOBRÁ PUBLICISTIKA…

Keby sa robila dobrá publicistika…

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

ZLO

Zlo

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Smrť publicistu ako zámienka pre naničhodných novinárov

Smrť publicistu ako zámienka pre naničhodných novinárov

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Môžu na nás zaútočiť…

Môžu na nás zaútočiť…

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Testovanie 5

Snáď nikto neverí, že T5 bolo zrušené kvôli pandémii. Nie, nebolo. Určite však nebolo zrušené ani kvôli tomu, že je zbytočné, zle nastavené, nesystémové. Na to som pred 4 rokmi upozorňoval a vďaka tomu banda na čele s bývalou hl. školskou inšpektorkou Kalmanovou, mimoriadne zákernou úradníčkou, som prišiel, síce dobrovoľne, o riadenie milovanej školy, ktorá dnes upadá.

 

Ale zle nastavenie testovaní si ľudia, čo riadia školstvo určite neuvedomujú, lebo majú ďaleko od odbornosti, nadhľadu a empatie k školstvu, k pedagógom, k žiakom. Z viacerých zdrojov som počul, že to chcú takto postupne dať do útlmu.

 

Aj keď si ma mnoho ľudí spája s kritikou testovaní, paradoxne, nie som za jeho zrušenie. Ja len nesúhlasím s tým, ako hlúpo je nastavené úradníkmi alebo “zúradníčenými” pedagógmi. Oni testovania (a ani iné veci) vylepšiť nedokážu, lebo na to nemajú a nerozmýšľajú pedagogicky, ale politicky (a úradnícky). Skrátka im testovania politicky nevyhovujú, sú nepopulárne, vzdelávanie žiakov by najradšej rozbili, nech je škola iba úschovňou, preto sa rozhodujú neodporne a fušersky. O to viac ma to mrzí, že ministrom je Janko Horecký, učiteľ regionálneho školstva. O to viac však zbieram sily na to, aby som mohol výraznejšie zasiahnuť do školstva.

Takéto narábanie s nástrojmi vzdelávania určite nie je dobré, nech sa akokoľvek tešíme, že T5 nebude.

 

Viac v prípadnej diskusii. Vraj mám písať kratšie 🙂

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár