Profil

PhDr. Ján Papuga, PhD.

Dátum narodenia: 8. 2. 1980

Znamenie: vodnár

 

VZDELANIE

 

Základná škola, Odborárska 2, Bratislava

 

Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Maturitné predmety: slovenčina, angličtina, náuka o spoločnosti, geografia

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenčina – estetika; titul: Mgr.
Diplomová práca: Jazyková kultúra v súvislosti s jazykovou výchovou na 2. stupni ZŠ (školiteľ: Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.)

 

Rigorózna skúška: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Odbor: slovenský jazyk a literatúra; titul: PhDr.
Rigorózna práca: Stav a tendencie aplikovanej lingvistiky v gymnaziálnom type štúdia (školiteľka: Doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.; oponenti: Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.; Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.)

 

Doktorandské štúdium: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Odbor: slovenský jazyk a literatúra; titul: PhD.
Dizertačná práca: Lingvistické základy vyučovania slovenského jazyka (školiteľka: Doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.; oponenti: Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.)

 

KURZY – ŠKOLENIA – OSVEDČENIA

 

Funkčné vzdelávanie: riadenie školy a školského zariadenia (Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave)

Záverečná práca: Možnosti prezentácie školy

 

Kurz poskytovania prvej pomoci s európskym certifikátom (Slovenský Červený kríž)

 

Príprava na európsky štandard používania počítača – modul: Základná príprava na testovanie ECDL (Prírodovedecká fakulta UK)

 

Základy práce s IKT – modul: Tvorba webových stránok (Prírodovedecká fakulta UK)

 

Európsky vodičský preukaz na počítače (Slovenská informatická spoločnosť)

 

Špecifické vývinové poruchy učenia (Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava)

 

Hodnotiace kritériá na opravu slohových prác (Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava)

 

Umelecký prednes (Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava)

 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na SŠ (Štátny pedagogický ústav)

 

JAZYKY

 

anglický – aktívne (mierne pokročilý)
nemecký – pasívne

 

ZAMESTNANIA

 

1999 – 2003: Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava
pozícia: učiteľ SJL, koordinátor protidrogovej prevencie

 

2003 – 2014: Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
pozícia: učiteľ SJL, UMK, VV, triedny učiteľ, od r. 2012 vedúci predmetovej komisie SJL, UMK, HV, VV, ETV

 

2006 – 2014: Katedry slovenského jazyka a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK
pozícia: cvičný učiteľ pre študentov s učiteľským zameraním

 

2008 – 2010: Filozofická fakulta UK
pozícia: externý pedagóg, seminár: Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v súvislostiach

 

2009 – 2010: Súkromná odborná škola HOST, Riazanská 75, Bratislava
pozícia: externý učiteľ SJL

 

2011 – 2013: cestovná kancelária Cevarm
pozícia: oddielový vedúci tábora, hlavný vedúci tábora, zdravotník

 

2014 – 2014: cestovná kancelária Slniečko
pozícia: animátor

 

2015 – 2015: cestovná kancelária Future
pozícia: animátor

 

2014 – 2015: Súkromná športová stredná odborná škola, Sklodowskej 1, Bratislava
pozícia: učiteľ SJL, DEJ, ETV, OBN, výchovný poradca, vedúci predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov

 

2015 – 2015: Súkromná základná škola, Kremeľská 1, Bratislava
pozícia: učiteľ SJL, triedny učiteľ

 

2015 – 2016: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt Moderné vzdelávanie – Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
pozícia: člen kolégia – odborný posudzovateľ digitálnych objektov

 

2015 – 2016: Detské kamarátske tábory
pozícia: oddielový vedúci

 

2015 – 2017: Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
pozícia: odborný asistent (slovenský jazyk a literatúra)

 

2016 – 2020: Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava
pozícia: riaditeľ

 

2017 – 2020: metodik slovenského jazyka a literatúry pre základné školy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 

ČLENSTVÁ

 

2011 – 2017: predseda Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny

 

2013 – 2017: výkonný redaktor časopisu Slovenčinár

 

2013: člen Nových školských odborov

 

2018: redaktor e-časopisu Slovenčinári

 

ZÁĽUBY

 

moja práca, príroda, plávanie, bicykel, fitness a životný štýl, interiérový dizajn, umenie, spev, literatúra, PC a TV, politika, poznávacie zájazdy, záhrada, životné prostredie

 

DOMÁCE ZVIERATÁ

 

pes Lejdy, mačka Kika, korela Pipo, akvarijné rybičky