PROFIL ŽIAKA

Spracoval som veľmi širokým, všeobecným a spoločensky podmieneným spôsobom to, čo by malo byť na začiatku každej jednej reformy školstva, ktorá sa doposiaľ určite neudiala. Určite sa moje tézy dajú využiť aj v domácej výchove, nie iba v škole. Ale ak si toto na začiatku nestanovíme, spoločnosť nezmeníme.

Nech sa páči, teším sa konštruktívnej diskusii.

PROFIL SLOVENSKÉHO ŽIAKA PO SKUTOČNÝCH ZMENÁCH V ŠKOLSTVE:
– Orientuje sa v sebe, v spoločenských vzťahoch, v spoločnosti a na pracovnom trhu.
– Vie vyjadrovať empaticky, asertívne, primerane, presvedčivo štylisticky a jazykovo správne svoj názor, skúsenosť, výsledok bádania, návrh, nápad, riešenie či nesúhlas.
– Uvedomuje si svoje osobné schopnosti, prednosti, perspektívy, hodnotu i svoje limity.
– Pozná vymedzené všeobecnovzdelávacie a odborné vedomosti, využíva rôzne kompetencie v prospech ďalšieho vzdelávania, profesijného rozvoja alebo (a) pracovného života.
– Prenáša svoje vzdelanie do svojej činnosti, povolania, poslania, pôsobenia.
– Má, vytvára si a reflektuje osobné, etické, národné, kultúrne a všeľudské tradičné i novodobé, národné i nadnárodné normy a hodnoty.
– Váži si rodinu, priateľov, partnerov, osobnosti a ľudí kreujúcich spoločnosť.
– Uznáva poznanie, skúsenosť a názor dospelých, no zároveň primerane, slušne, konštruktívne a rešpektujúco vyjadruje nesúhlasné stanovisko.
– Prijíma prirodzenú autoritu iných, no vytvára si aj vlastnú zdravú mieru autority.
– Spolupracuje.
– Rešpektuje, pozná a chráni prírodu, životné prostredie, faunu i flóru, planétu Zem.
– Vyžaduje dodržiavanie vlastných práv i práv iných ľudí, dodržiava svoje povinnosti a vyžaduje si plnenie povinností inými ľuďmi.
– Pozná pravidlá, limity a nedostatky fungovania spoločnosti, rešpektuje normy a zákony, navrhuje ich zlepšenie.
– Ovláda a interpretuje komunikáciu, všestrannú prácu s textom, tvorí rôznorodé texty bez výrazných jazykovo-štylistických chýb, aj v cudzom jazyku.
– Diskutuje, argumentuje a je otvorený novým zmysluplným a logickým podnetom.
– Využíva princípy rétoriky v diskusii, v prezentácii, v rôznych verejných vecných či umeleckých prejavoch a vystúpeniach.
– Hľadá informácie, ktoré vie konštruktívne využiť a hlavne kriticky selektovať, kriticky vníma masmediálne informácie.
– Aplikuje multimediálnu a mediálnu gramotnosť, kriticky, funkčne a kognitívne pristupuje k virtuálnemu svetu internetu.
– Identifikuje fanatizmus, ideológiu, egoizmus, sektárstvo, závislosť, zvrátenosť, manipuláciu, úplatkárstvo, zneužitie, násilie, zločinnosť, nebezpečenstvo, drží si odstup od negatívnych javov.
– Disponuje nezávislým objektívnym politicko-občianskym postojom s vôľou aktívne sa zapájať do fungovania spoločnosti a podávať návrhy na riešenie problémov.
– Má primeranú fyzickú i duševnú silu.
– Uplatňuje, rozvíja a popularizuje zdravý životný štýl a rôzne spôsoby relaxácie, ovláda prvú pomoc ľuďom v zdravotnej núdzi, ovláda pomoc samému sebe a iným v nebezpečenstve.
– Pomáha iným ľuďom, menšinám, deťom, sociálne a zdravotne slabším, chorým, dôchodcom.
– Toleruje ľudí s rôznymi odlišnosťami od majoritnej spoločnosti a s rôznymi legitímnymi a neškodlivými názormi.
– Tvorí rôzne umelecko-kultúrne alebo odborné produkty, aktivity, podujatia, stretnutia, projekty na úrovni konceptu, alebo aj reálneho výtvoru.
– Je pripravený na život v súčasnej a v budúcej spoločnosti.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.