Slovenský jazyk a literatúra

V školskom roku 2020/21 nevyučujem.

Slovenský jazyk a literatúru (SJL) vyučujem veľmi rád, keďže mám k tomuto predmetu aj praktický vzťah – venujem sa literárnej tvorbe. V Slovenskej republike je povinným od 1. ročníka základnej školy a povinným maturitným predmetom pre študentov stredných škôl. Jeho postavenie, témy a ciele určujú pedagogické dokumenty – štátny vzdelávací program. Na základe uvedených dokumentov sa zostavujú jednotlivé vyučovacie hodiny. Okrem povinného učiva má možnosť učiteľ prispieť do vyučovania aj výberom iných tém, prípadne obohacuje hodinu o svoj prístup k vyučovaniu materinského jazyka. SJL sa spravidla delí na jazykovú, literárnu a slohovú zložku, hoci všetky úzko súvisia a pri vyučovaní sa navzájom dopĺňajú. Mojou snahou je pripraviť žiakov nielen na úspešné zvládnutie testovania a prijímacích skúšok, ale ich aj zasvätiť do podstaty jazyka, do jeho využívania v bežnej i v špecifickej komunikácii, otvoriť im svet literatúry, literárnej teórie a literárnej histórie.

 

Užitočné linky: 

 

Testy z Testovania 9 nájdete v časti dokumenty na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 

Štátny vzdelávací program nájdete na mojej stránke: http://janpapuga.sk/predmety/pedagogicke-dokumenty/

Niektoré témy SJL

 • Slovenský jazyk ako prostriedok každodennej komunikácie.
 • Pohľad na pravopis zo širšieho než prísne gramatického hľadiska.
 • Spoznávanie iných chýb ako pravopisných.
 • Komplexné a čiastkové analýzy textov rôzneho druhu.
 • Grafika textu.
 • Čítanie, tvorenie a interpretovanie textov; opravovanie textov.
 • Zavádzanie najnovších jazykových a literárnovedných poznatkov.
 • Práca s inou než len učebnicovou literatúrou.
 • Príprava na rôzne komunikačné situácie.
 • Prednes a recitácia.
 • Čítanie inej než čítankovej literatúry, sledovanie filmových inscenácií.
 • Dôraz na praktické informácie o jazyku a literatúre – čo je potrebné pre život a všeobecnú vzdelanosť.
 • Hľadanie paralel medzi literárnymi dielami a súčasným životom; pochopenie literárneho diela, nie ,,bifľovanie sa” učiteľových výkladov.
 • Prepojenie hodín s inými druhmi umenia – hudba, výtvarné umenie.
 • Povinné čítanie vybranej literatúry, ale aj možnosť prezentácie obľúbených kníh, napr. v rámci marca, mesiaca knihy.
 • Zásady efektívnej komunikácie.
 • Zvuková rovina jazyka a využitie jej princípov v ústnych textoch, v prednese.
 • Spoznávanie povinných slohových útvarov a literárnych žánrov.
 • Slovná zásoba jazyka a jej obohacovanie v minulosti a dnes.
 • Zopakovanie a rozšírenie poznatkov o morfologickej a syntaktickej rovine.
 • Tvorivé písanie básní, príbehov, dialógov a zložitejších žánrov.
 • Jazyková kultúra a pohľady na ňu.
 • Využívanie rôznorodých neverbálnych prostriedkov v slohových útvaroch.
 • Spoznávanie umeleckého jazyka a žánrov beletrie.
 • Formovanie vlastného názoru na literárne dielo.
 • Účasť v súťažiach zo SJL.

ÚLOHA MESIACA (ÚM)

je nepovinná úloha pre záujemcov o pridanie bodov. Aktualizuje sa každý mesiac (okrem januára a júna), trvá mesiac a hodnotí sa po uplynutí mesiaca. Obsahuje 3 úlohy zo SJL, ktoré sú o niečo náročnejšie. Nemusia súvisieť s témami, ktoré sa v rámci ročníka preberajú. Cieľom ÚM je aj naučiť vyhľadávať a kriticky spracovávať informácie z internetu, prípadne z iných zdrojov a rozvíjať tvorivú činnosť. ÚM sa skladá z jazykovej, literárnej a slohovej úlohy. Za správne riešenie získavajú prví traja žiaci, ktorí odovzdajú správne všetky 3 úlohy 3 body bez základu. Ak je 1 z 3 úloh nesprávna, riešiteľ nezíska ani bod a šancu má ďalší v poradí. ÚM neriešia dvojice. Riešenie úlohy zašlite na môj mail: janpapuga@gmail.com. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko riešiteľa, triedu, zadania jednotlivých úloh a ich riešenia. Odovzdaný text nesmie mať závažné pravopisné a jazykové chyby. Ak ak sa poruší jedna z uvedených podmienok, ÚM nehodnotím. V prípade podvádzania pri riešení, body neudelím. ÚM môže nahradiť účasť v súťaži. Vtedy získava 3 body bez základu každý, ktorý sa súťaže zúčastní a splní jej podmienky.

 

 

ÚM pre … ročník

TÉZY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE

Tézy sú okruhy tém a úloh, na ktoré bude zameraná písomná skúška.

 

Slovenský jazyk:

Literatúra:

Úlohy na diaľku

Nezabudnite ma kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok: papuga@zsriazanska.sk.  

Jazyk -  

Literatúra - 

Sloh -

MIMOČÍTANKOVÁ LITERATÚRA

Otázky a úlohy k mimočítankovej literatúre: