Radím

DIKTÁTY POČAS DIŠTANČNÉHO

21. 1. 2021
Dobrý deň, pán Papuga, som učiteľka SJL na 2. stupni ZŠ. Mojím veľkým problémom sú v tomto dištančnom vzdelávaní diktáty. Kvôli danej situácii som diktáty posunula, lebo som očakávala, že v januári pôjdeme do školy. No, učivo dávno za nami a diktáty nenapísané. Čo robiť? Nevidím objektivitu a efektivitu písať diktáty online, doplňovačka nie je diktát. Ako to riešiť? Aj som sa obrátila na portál učímenadiaľku, no ich odpoveď bola nejasná: ,,Dobrý deň, riadenie dištančnej formy vzdelávania je v kompetencii učiteľa/učiteľky, resp. riaditeľa/riaditeľky školy. Pre dištančnú formu vzdelávania sú naďalej záväzné platné kurikulárne dokumenty a školský vzdelávací program danej školy. Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka je potrebné podľa vyhlášky 320/2008 Z. z. o základnej škole § 18 ods. 11 prerokovať a odsúhlasiť v pedagogickej rade. Pri hodnotení môžete postupovať v súlade s platným vzdelávacím štandardom pre SJL - Kritériá kontroly a hodnotenia žiakov. Jednotlivé zložky predmetu SJL je možné zlúčiť a prepojiť so širším interdisciplinárnym zapojením vedomostí, zručností a návykov žiakov získaných v ostatných predmetoch a praktickom živote. Štátny pedagogický ústav vydal Usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách. Ministerstvo školstva vydalo Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/201 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
 
MOJA ODPOVEĎ: Pani kolegyňa, nerobte si potom starosti, keď oni takýmto hlúpym spôsobom odpovedajú. Ustanovte si v predmetovej komisii v škole, ako pristúpite k diktátom. A zadajte ich žiakom. Možno formou doplňovačky na Edupage. Ale diktát sa dá písať aj na online hodine. Nech si všetci zapnú kameru a diktujte. Alebo sa pozerať, ako to riešia online diktát na Edupage alebo na portáli bezkriedy. Osobne by som nemal problém dať diktát ako doplňovačku v rámci d. ú. Vláda stanovila takéto vzdelávanie, prečo by sme sa my mali trápiť, že deti niečo odpíšu. Máte teda viacero možností. Nech Vás to nemrzí. Sme aj my učitelia v zlej situácii, aj žiaci. Nie sme vinní. Čo zameškajú, doženú inak a inokedy. 

PRÍSTAVOK

14. 5. 2020
1. Je podmienkou, že prístavok je novým pomenovaním toho, čo už bolo raz pomenované PODSTATNÝM MENOM? Musí prístavok novo pomenúvať iba podstatné meno?
a) Môže prístavok inak pomenovať to, čo je pomenované napríklad zámenom?
príklad: Ja(zámeno), najstarší člen rodiny, chodím do práce už 20 rokov.
Je v danej vete slovné spojenie najstarší člen rodiny prístavok, vsuvka alebo niečo iné?
MOJA ODPOVEĎ: Prístavok môže rozvíjať, resp. druhotne pomenúvať aj iný slovný druh, teda nie iba zámeno.
b) Môže prístavok inak pomenovať to, čo je pomenované napríklad číslovkou?
príklad:  Futbalistov štvrtý(číslovka), doposiaľ najväčší, víťazný pohár. .
Je v danej vete slovné spojenie: doposiaľ najväčšíprístavok, vsuvka alebo niečo iné?
MOJA ODPOVEĎ: V zmysle predchádzajúcej odpovede môže. Vsuvka má iné vlastnosti ako prístavok.
2. Vo vete: Níl, najdlhšia rieka na svete, priniesol Egypťanom úrodnú vrstvu pôdy:
podstatné meno: Níl - je v mužskom rode
prístavok: najdlhšia rieka na svete - je v ženskom rode
veta prerušená prístavkom pokračuje v mužskom rode: priniesol - je to správne?
Otázka: Prístavok sa v gramatickej kategórii rod nemusí zhodovať s podstatným menom, ktoré novo pomenúva?
MOJA ODPOVEĎ: Spravidla je sloveso v zhode s podstatným meno, ktoré je rozvíjané prívlastkom. Teda: Níl... priniesol...

HROMADNÝ PRÍCHOD DO PRÁCE V ČASE KORONAVíRUSU

 
14. 5. 2020 - Môže v súčasnej situácii riaditeľ nariadiť všetkým pg. zamestnancom prerušiť vyučovanie z domu a prísť hromadne do práce s cieľom upratovania priestorov a sťahovania zariadenia školy? 
 
MOJA ODPOVEĎ: Nie, nemôže, nebolo zatiaľ dovolené zhromažďovanie viac ako 5 ľudí. A upratovanie a sťahovanie môže žiadať, ak to máte vo vašej pracovnej zmluve, pracovnej zmluve pedagogického zamestnanca (!). Ak by to tam aj náhodou bolo, je potrebné postupovať v súlade s BOZP. Vyžiadajte si písomný príkaz na túto činnosť. Myslím si, že vám ju riaditeľ nevydá. Ak áno, môžete sa brániť.  
 

 

ODSTUPNÉ

 

Dobrý deň, pán Papuga. Idem si k vám po radu ako k odborníkovi v oblasti školstva. Momentálne som na rodičovskej dovolenke. Chcela som nastúpiť späť do práce. Učila som na obchodnej akadémii. Mám zmluvu na dobu neurčitú. Keď som odišla na materskú dovolenke, zmenilo sa vedenie. Keďže nová riaditeľka ma nepozná, tak si chce nechať učiteľku, ktorá ma zastupuje. Tiež je na dobu neurčitú. Ponúkli mi veľmi malý úväzok a snažili sa mi vysvetliť, že mám podpísať výpoveď dohodou, aby mi nemuseli vyplatiť odstupné. Mám skloniť hlavu a podpísať výpoveď alebo mám na niečo nárok? 

MOJA ODPOVEĎ: Nech sa páči, rád poradím. Určite to nepodpíšte zníženie úväzku, ak s tým nesúhlasíte. Ani výpoveď dohodou. Je to len snaha obrať vás o odstupné, na ktoré máte po tých rokoch a po takej práci, akú ste mi popísali, nárok. Ak pristúpite na ich hru, nedostanete nič. Pozrite sú zákonník práce, pracovný poriadok a kolektívnu zmluvu.